Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń pod numer 22 100 54 52 lub przejdź do działu kontakt.

Regulamin

 

§ 1 Informacje ogólne

1. Właścicielem sklepu PCDOC jest PCDOC sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jelinka 32,  kod pocztowy  01-646 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy  XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000406891, NIP 1070020712, REGON 145959730

2. Wszelkie stosunki wynikające z umowy pomiędzy PCDOC sp. z o.o., a klientami podlegają ogólnym warunkom handlowym PCDOC sp. z o.o.. Ewentualne odstępstwa rozpatrywane są wyłącznie wtedy, jeżeli zostały uprzednio potwierdzone między PCDOC sp. z o.o. oraz klientem w formie pisemnej lub zostały wyraźnie określone w niniejszych ogólnych warunkach handlowych. Ustne zobowiązania oferenta, jego przedstawicieli lub innych osób upoważnionych, wymagają, celem uzyskania wiarygodności, pisemnego potwierdzenia wydanego przez PCDOC sp. z o.o.. Niniejsze ogólne warunki handlowe zostały ze względu na międzynarodowe kontakty biznesowe oferenta przetłumaczone na kilka innych języków. W przypadku stwierdzenia odstępstw od oryginalnego polskiego tekstu w treści tłumaczenia obowiązuje treść tekstu polskiego.

3. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (nazwisko, miejsce
zamieszkania itd.) danych. W przypadku podania fałszywych danych, klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z
tego faktu szkody.

4. Jeżeli któraś klauzula niniejszych ogólnych warunków handlowych straciła bądź straci moc prawną, pozostałe
klauzule będą obowiązywały bez zmian.

§ 2 Rejestracja użytkowników

1. Rejestracja w systemie jest bezpłatna i następuje w momencie zakupu usługi. Klient nie ma prawa żądać dostępu
do naszego systemu. Zakupów dokonywać mogą osoby wyłącznie w pełni zdolne do działań prawnych. Klient
zobowiązuje się do okazania na żądanie kopii dowodu osobistego. Wraz z rejestracją należy podać adres email oraz hasło. Klient zobowiązuje się nie podawać swojego hasła osobom trzecim.

2. Oprócz akceptacji niniejszych ogólnych warunków handlowych rejestracja nie jest powiązana z żadnymi innymi
zobowiązaniami.

§ 3 Zawarcie umowy

1. Oferty kupna można składać poprzez przygotowane przez PCDOC sp. z o.o. formularze zamówień online.

2. W przypadku usługi naprawy zdalnej moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje po stwierdzeniu przez serwisanta przyczyny usterki i określeniu możliwości dokonania naprawy bez konieczności osobistej wizyty serwisanta.

3. W celu wykonania zamówionej usługi klient wyraża zgodę na sesję poprzez „zdalny pulpit”.

4. Cena usługi jest określana przez serwisanta i może być różna od ceny złożonego przez klienta zamówienia w przypadku, gdy do usunięcia usterki konieczne jest wykonanie innej niż zamówiona usługi lub czas wykonania usługi przekracza czas przewidziany na jej wykonanie.

5. Jeżeli w trakcie naprawy okaże się, że zamówiona usługa z przyczyn niezależnych od PCDOC sp. z o.o. nie
może zostać ukończona, płatność zostanie zwrócona klientowi.

6. Treść umowy nie jest osobno przechowywana przez PCDOC sp. z o.o. Dane dotyczące zamówienia udostępniane są klientowi w potwierdzeniu otrzymanym drogą elektroniczną. Aktualne ogólne warunki handlowe są dostępne na stronie http://pcdoc.pl.

7. Zamówienia składane przez klienta przyjmowane są wyłącznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących warunków i cen. Do wystawienia faktury wiążąca jest cena obowiązująca w chwili przekazania zamówienia przez klienta. Wszystkie podane ceny uwzględniają podatek VAT (obecnie wynosi on 23 %).

8. Wraz z dokonywanymi zmianami stron internetowych PCDOC sp. z o.o. wszystkie podane na nich ceny oraz
inne dane dotyczące towaru tracą ważność.

9. Klient nie będzie rościł prawa o odszkodowanie z tytułu praw autorskich, i innych wobec PCDOC sp. z o.o.

§ 4 Płatność

1. Płatności za towary można dokonywać w formie przedpłaty kartą kredytową, w formie przelewu na podany numer
konta lub w systemie PayPal.

2. Płatność czekiem lub gotówką nie jest możliwa.

3. Nie ponosimy odpowiedzialności za przesyłkę gotówki.

4. PCDOC sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w poszczególnych przypadkach do akceptacji lub odmowy przyjęcia pewnych form płatności.


§ 5 Ograniczenie odpowiedzialności

1. Mając na uwadze obecny stan techniki nie możemy zapewnić bezbłędnej oraz stale dostępnej komunikacji drogą
internetową. Nie ponosimy odpowiedzialności za stały dostęp do naszego systemu online, jak również za błędy
techniczne oraz elektroniczne powstałe w trakcie dokonywanych zakupów, na które nie mamy wpływu, a w
szczególności za odwlekające się opracowywanie lub przyjmowanie zleceń.

2. PCDOC sp. z o.o. udostępnia na swoich stronach internetowych linki do innych stron znajdujących się w sieci. Wszystkie te linki obejmuje zasada: PCDOC sp. z o.o. stanowczo oznajmia, że nie ma wpływu na wygląd oraz zawartość tych stron. Dlatego też spółka niniejszym oświadcza, że nie traktuje tych stron, do których linki podano na http://pcdoc.pl, jako swoją własność. Oświadczenie to dotyczy wszystkich pokazanych linków oraz ich zawartości.

3. PCDOC sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za usterki sprzętu lub oprogramowania, które zostały spowodowane brakiem odpowiedzi lub nieprawdziwymi odpowiedziami klienta na pytania zadane przez serwisanta.

4. PCDOC sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zawartych na dysku naprawianego urządzenia.

5. PCDOC sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dane powierzone przez klienta, zawarte na dyskach naprawianego sprzętu.

6. PCDOC sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ukryte defekty naprawianego urządzenia i za szkody wynikłe z ich przyczyny w trakcie lub po wykonaniu usługi.

§ 6 Prawo do odstąpienia od warunków umowy

1. Klient ma prawo do odstąpienia od ustaleń umowy w przeciągu 30 dni od wykonania usługi w formie pisemnej (np. list, faks, mail), w przypadku gdy naprawiona usterka wystąpiła ponownie. Warunkiem dotrzymania terminu, w którym można odstąpić od warunków umowy, jest terminowe odesłanie wniosku odstąpienia od warunków umowy.

2. Wniosek odstąpienia od warunków umowy należy skierować do:
PCDOC sp. z o.o. ul. Jelinka 32, 01-646 Warszawa lub email kontakt@pcdoc.pl

3. Konsekwencje wynikające z odstąpienia
W przypadku dostarczenia prawidłowej formy odstąpienia od warunków umowy kupna sprzedaży, PCDOC
sp. z o.o. ma prawo sprawdzenia, czy usterka faktycznie wystąpiła. W tym celu klient musi wyrazić zgodę na sesję
przez „zdalny pulpit”.

4. Wyjątki
Jeżeli nie zostało to ustalone inaczej, możliwość odstąpienia nie istnieje w przypadku niezawinionego przez PCDOC sp. z o.o. ponownego wystąpienia usterki, lub w przypadku niestosowania się przez klienta do zaleceń
wydanych w trakcie lub po wykonanej usłudze.

§ 7 Odstąpienie

1. PCDOC sp. z o.o. ma prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli część dostawy lub usługi pozostała
niezrealizowana z powodu podania nieprawdziwych danych dotyczących zdolności kredytowej klienta lub zaistniały
obiektywne powody wynikające z płynności finansowej klienta i ten mimo żądań PCDOC sp. z o.o. nie dokonał
przedpłaty ani stosownych zapewnień, a także w przypadku, gdy klient zgłosił niewypłacalność albo wniosek o
wszczęcie postępowania o niewypłacalności został odrzucony z braku pokrycia majątkowego.

2. Niezależnie od roszczeń PCDOC sp. z o.o. o odszkodowanie, w przypadku częściowego odstąpienia od
umowy, zrealizowane dotychczas usługi muszą zostać rozliczone i zapłacone zgodnie ze stanem faktycznym na
dzień odstąpienia od umowy.

§ 8 Ochrona danych

1. Przekazane nam przez klienta dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r „O ochronie danych osobowych” (Dz.U.Nr 133 poz 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

2. Przekazane nam przez klienta dane osobowe, jeżeli nie jest to konieczne w celu wyjaśnienia, dokonania zmian lub zmiany treści umowy, będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji umowy kupna-sprzedaży, jak na przykład do przekazania towarów pod wskazany adres. Wykorzystywanie danych klienta w celach reklamowych, marketingowych lub do sporządzania przez nas ofert wymagają wyraźnej zgody klienta, który ma możliwość udzielenia zgody przed złożeniem zamówienia, zgoda taka jest udzielana dobrowolnie i oświadczenie takie znaleźć można na naszych stronach internetowych, możliwe jest również w każdej chwili odstąpienie od udzielonej zgody.

3. Przekazane nam przez klienta dane osobowe, które są konieczne aby umożliwić nam realizację złożonych
zamówień, będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji podpisanych między nami umów kupna-sprzedaży. Dane
użytkownika to szczególne cechy pozwalające na identyfikację użytkowników, określające poszczególne terminy
oraz zakres danego użytkowania, a także opisujące usługi telekomunikacyjne, z których klient skorzystał. Dane
użytkownika zostaną przez nas przetworzone w celach reklamowych, do przeprowadzenia badań rynkowych, w
celu udoskonalenia naszych usług telekomunikacyjnych oraz do stworzenia profili użytkowników występujących w
większości przypadków pod pseudonimem. Klient ma prawo do odmowy wyrażenia zgody na wykorzystanie danych
użytkownika właśnie w ten sposób.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, odmówić zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz danych użytkownika,
fakt ten należy zgłosić


§ 9 Postanowienia końcowe pisemnie w formie maila, faksu lub listownie PCDOC sp. z o.o.


1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy kupna sprzedaży jest sąd właściwy dla
siedziby PCDOC sp. z o.o.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego lub
innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zamiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty
opublikowania ich na stronie http://pcdoc.pl

 
PCDOCtorzy zdalni Skonsultuj i wyceń naprawę Twojego komputera
zdjecie

Wojtek Krawczyk
Specialista IT

offline Konsultuj
zdjecie

Tomek Białek
Specialista IT

offline Konsultuj
zdjecie

Kamil Nowak
Specialista IT

offline Konsultuj
 
Nasi partnerzy: Komputer Świat Norton ESET VanberSystem SMARTO ESET